Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Ilse Vandeput , een
eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele Herentsesteenweg 17
(België), BTW BE0834.446.359, VANiLS biedt haar klanten de mogelijkheid om afgewerkte
handtassen, kurkleer, stoffen, fournituren en workshops online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn
van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website
(“Klant”) bij VANiLS. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van VANiLS
houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting
van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en
uitdrukkelijk door VANiLS aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds
inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien
leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit
apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen
zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld
en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die
woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor
normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de
aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, de kleur niet
exact overeenkomt of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden VANiLS niet. VANiLS is wat de juistheid en volledigheid van
de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VANiLS is
in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld
maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken
wij U vooraf contact op te nemen via e-mail info@vanils.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en
kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VANiLS. VANiLS kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

Bestellingen gebeuren uitsluitend via de webshop.

De klant heeft de keuze tussen de volgende
betaalwijzen:

– via, Bancontact,

– via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE45 7340 0500 3589 BIC: KREDBEBB of cash bij afhaling

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant
een bevestigingsmail ontvangt van VANiLS

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de
in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. Of kunnen afgehaald worden bij VANiLS
 of op van te voren afgesproken locatie.

VANiLS is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te
weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot
de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant
betrokken is.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van
gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van VANiLS.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel
over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig
derden op het eigendomsvoorbehoud van VANiLS te wijzen bijvoorbeeld aan
eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten
waarover VANiLS beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling
vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een
intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is
de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per
factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt VANiLS zich het
recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

De verzending van uw bestelling gebeurd zo snel
mogelijk na de ontvangst van uw betaling. Dit evenwel zolang de voorraad
strekt. De leveringstermijn is enkel indicatief en niet bindend. Geen enkele
vertraging kan aanleiding geven tot annulering van de verkoop of tot het
betalen van een schadevergoeding aan de koper. VANiLS heeft het recht om
bestellingen in verschillende delen te verzenden.

Indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te
leveren, dan worden de eventueel reeds betaalde bedragen terug betaald aan de
koper, zonder interest of andere vergoedingen.

VANiLS  heeft aan
de leveringsplicht voldaan wanneer een zending één maal aan de koper is
aangeboden. Bij levering aan huis geldt het rapport van de vervoerder als
volledig bewijs van aanbieden van de levering. Wanneer een adres foutief wordt
aangeleverd is dit de verantwoordelijkheid van de koper. Dat kan ook zorgen
voor extra kosten deze zullen doorgerekend worden aan de koper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve
tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet
onmiddellijk worden gemeld


Artikel8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor
klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan VANiLS mee te delen
dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave
van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van
het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te
maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met VANiLS en
de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten
terug bezorgen aan VANiLS Herentsesteenweg 17 te 3012 Wilsele België.

Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14
dagen de geleverde zaken niet aan VANiLS heeft teruggezonden, is de koop een
feit. De koper moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

De klant mag de producten tijdens de
herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd
is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VANiLS zich het
recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te
wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende
verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur
of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het
herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1. betreffende de levering van diensten waarvan de
uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de
herroepingstermijn;

2. betreffende de levering van goederen die volgens de
specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk
karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

3. betreffende de levering van stoffen of fournituren
die op maat zijn geknipt zijn

4. gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige
artikelen

5. artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan)
geopend werd

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal VANiLS er
voor zorgen dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

 

Artikel 9: Workshops

Een reservatie is definitief na betaling van het
inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij de workshoplaats nog tijdig kan ingevuld worden. Je mag ook zelf iemand anders laten deelnemen.

Met het betalen van het inschrijvingsgeld verklaar je
je akkoord met onze voorwaarden.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ilse Vandeput
Herentsesteenweg 17 te  3012 Wilsele respecteert
de Belgische wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het
privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel
gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling,
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en
eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie
identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan Ilse Vandeput Herentsesteenweg 17,3012 Wilsele info@vanils.be,
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien
nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of
niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct
marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens
voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ilse Vandeput
Herentsesteenweg 17,3012 Wilsele info@vanils.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

VANiLS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken
bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate
bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons
contacteren op info@vnails.be

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig,
onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid,
de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VANiLS om één
van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk
recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan
zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Contactgegevens

VANiLS is bereikbaar op het telefoonnummer 0032477513765,
via e-mail op info@vanils.be of per post op het volgende adres:  Ilse Vanderput Herentsesteenweg 17, 3012 Wilsele


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VANiLS. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

VANiLS kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.